ANNOUNCEMENT
News

News

សារពត៏មានផ្លូវការនឹងព្រឹត្តិការណ៏នៃសាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្រ្ត

UP Voice - 15th Oct KH-1             UP Voice - 15th Oct (KH)

             UP Voice - 15th Oct (EN)
UP ចាប់ទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះចូលប្រលងពីថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨នេះតទៅ!
National Entrance Exam is open for application now!

កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ
Bachelor Degree :

- វេជ្ជបណ្ឌិតទូទៅ(Medical Doctor)
- ឧ៌សថ (Pharmacy)
- ទន្តបណ្ឌិតទូទៅ (Dentistry)
- គិលានុបដ្ឋាក (Nursing)

កាលបរិច្ឆេទនៃការទទួលពាក្យ (Open for application) : ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ (29/September/2018)

កាលបរិច្ឆេទនៃការឈប់ទទួលពាក្យ (Close for application) : ថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ (19/October/2018)

កាលបរិច្ឆេទនៃការប្រឡង (Exam Date) :
ថ្ងៃទី១០ ដល់ ១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ (10-11/November/2018)

កម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង (Associate Degree) :
- គិលានុបដ្ឋាក (Nursing)
- ឆ្មប (Midwifery)
- បច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៌ (Medical Laboratory)

កាលបរិច្ឆេទនៃការទទួលពាក្យ (Open for application) : ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ (29/September/2018)

កាលបរិច្ឆេទនៃការឈប់ទទួលពាក្យ (Close for application) : ថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ (1/December/2018)

កាលបរិច្ឆេទនៃការប្រឡង (Exam Date) : ថ្ងៃទី១៥ ដល់ ១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ (15-16/December/2018)

Note : The closing and exam dates are subject to change with notice by the National Examination Committee.
សម្គាល់ : គណៈកម្មាធិការប្រឡងថ្នាក់ជាតិសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរកាលបរិច្ឆេទប្រឡង ក្នុងករណីមានការចាំបាច់។
Why should the study of art be a part of higher education? Why should UP students have some experience creating and viewing art? Few, if any, UP students are going to become professional artists. (Although some UP students are talented enough that they probably could pursue a vocation in the arts, if they wished.) In short, art study provides skills that will be necessary to be a successful I.T. or medical professional in the future.

Universities across the globe have come to value arts as a way to develop essential skills that are not always included in typical curricula. This includes prominent institutions such as Harvard Medical School and Columbia University’s College of Physicians and Surgeons. These and other schools see arts as a way to develop critical thinking, creativity, observational skill, and other necessary abilities that a successful professional will require.

At UP, we’re reforming curriculum to include elements of creativity and thinking skill. This school year, all Foundation Year students have an intensive LILT course. While most students simply call it Writing workshops always begin with a “brain storm”.“English Class”, the official term stands for Literacy In Language and Thinking. . LILT was designed and is directed by Writing Through (www.writingthrough.org) founder Sue Guiney. English language skill is of course a strong focus of these classes, but the LILT lecturers are working to add elements of creativity and thinking skill into curriculum. One of the key ways in doing this is through periodic Writing Through workshops, in which students have been writing poems and short stories. In doing this, students are developing their conceptual thinking ability, creativity, and their ability to express themselves (all in English, of course). Foundation Year student Chea Chanvathanak mentioned that the workshop allowed him to accomplish “more that I had expected” in terms of creativity and English use, and that he was proud of his achievements at the end of the week. The workshop week is capped with a speaking performance of students’ works, building confidence and speaking fluency as well.

An optional program, Foundation Year Arts, has been established. UP is lucky to have Ryan Erickson as one of UP-studentour LILT lecturers. Ryan has a background in both art and teaching, and has had his artworks on display at several art exhibitions and galleries in the U.S.A. He has begun leading Foundation Year Arts, a popular weekly session in which students learn artistic skills – drawing, painting, and sculpture. Ryan believes that “art is a way to expand your mind and develop appreciation for things that we’re not used to thinking about.”

Creativity is a skill that is continuing to increase in importance. The Future of Jobs report, published by the World Economic Forum, found that employers will deem creativity to be one of the most important vocational skills by 2020 (along with complex problem solving and critical thinking). That same survey, in 2015, found creativity to be only 10th on the list of most important job skills. Thus, creativity is rapidly becoming a critical skill that employers across the world look for.

These global trends exist here in Cambodia. A Cambodia-based publication, Management Insider, has noted that Khmer employers are voicing a strong need for “creative thinking skills, problem-solving skills, or creative and entrepreneurial thinking skills”. Cambodia’s Education Minister Hang Chuon Naron has repeatedly emphasized the need for Cambodia’s education to develop soft skills, including creativity and critical thinking. At UP, we’re working hard to achieve this. It is likely that our students will not become anything greater than novice poets, authors, or artists. However, our strong goal is that our graduating students are outstanding thinkers, innovators, and communicators. A bit of arts education is one way that we can make this happen.

References:

Black, E. (2016, October 28). Cambodia hopes to revolutionise its outdated education system. Retrieved February 07, 2018, from http://sea-globe.com/cambodia-hopes-to-revolutionise-its-outdated-education-system/

Gray, A. (2016, January 19). The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution. Retrieved February 07, 2018, from https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/

Lesser, C. (2017, August 21). Why Med Schools Are Requiring Art Classes. Retrieved February 07, 2018, from https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-med-schools-requiring-art-classes

Mousset, E. (2017, June). Expected soft skills in times of hardening competition.  Management Insider, pp. 34-37.
សូមជូនដំណឹង ដល់និស្សិតទាំងអស់ ដែលបានចុះឈ្មោះចូលរួមប្រឡងថ្នាក់ជាតិ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន ២០១៧-២០១៨ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត សុខាភិបាល ឲ្យបានជ្រាបថា៖ សូមមេត្តាផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខាងក្រោម ដើម្បីប្រាកដថាព័ត៌មានដែលបាន ផ្តល់ឲ្យពិតជាត្រឹមត្រូវ។ ក្នុងករណីមានបញ្ហាផ្នែកណាមួយដូចជា អក្ខរាវិរុទ្ធ ឬថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ ការិយាល័យទទួលពាក្យចូលរៀននៃ សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្រ្ត ផ្ទាល់ ឬតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ ០២៣ ២២១ ៦២៤។ សូមជូនពរដល់និស្សិតទាំងអស់ ជួបតែសំណាងល្អ សម្រាប់ការប្រឡងនាពេលខាងមុខនេះ។

សូមអរគុណ។

Room 1 to 58 ក ដល់ អ
Room1-7 ក ដល់ ង
Room7-14 ច ដល់ ញ
Room14-21 ដ ដល់ ន
Room21-29 ប ដល់ ម
Room29-38 យ ដល់ វ
Room38-48 ស
Room48-58 ហ ដល់ អ
Room 59 to 104 ក ដល់ អ
Room59-63 ក ដល់ ង
Room63-68 ច ដល់ ញ
Room68-74 ដ ដល់ ន
Room74-79 ប ដល់ ម
Room79-87 យ ដល់ វ
Room87-96 ស
Room96-104 ហ ដល់ អ
Room 105 to 120 ក ដល់ អ
Room105-113 ក ដល់ ម
Room113-120 យ ដល់ អ
Room 121 to 132 ក ដល់ អ
⇒ Room121-126 ក ដល់ វ
⇒ Room126-132 ស ដល់ អ

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងថ្នាក់ជាតិជ្រើសរើសចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានសម្រាប់កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ និងថ្នាក់ឆ្នាំទី១ សម្រាប់កម្រិតបរិញ្ញាបត្ររងនៅតាមគ្រឹះស្ថានបណ្តុុះបណ្តាលវិស័យសុខាភិបាល ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨។

សាលាយើងខ្ញុំចាប់ទទួលពាក្យពីថ្ងៃនេះ​តទៅ។

English content is not available. Please switch to Khmer
Congratulation to our medical and pharmacy students who obtain second and first place in the Kinal Prize contest 2016
On 1st March 2017, one of our Information Technology students received scholarship to study for 1 semester at the Korea University of Technology Education, the Republic of Korea.
Project CHPAA is an impartial, neutral and independent organization that is exclusively humanitarian, working to promote health and social well-being through ongoing service and education to medically underserved Cambodians living in both the United States and Cambodia.
English content is currently not available.
Page 1 of 16
JoomShaper
elearning-icon
library-icon webmail-icon doc-icon